Решение на Комисията от 14/06/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.7944 - CREDIT MUTUEL / GE CAPITAL'S FACTORING AND EQUIPMENT FINANCING BUSINESSES IN FRANCE AND GERMANY) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)