Решение на Съда от 18 септември 1986 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Вино. # Дело 48/85. TITJUR Комисия/Германия