Дело C-456/15: Определение на Съда (шести състав) от 14 юли 2016 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Berlin — Германия) — BASF SE/Федерална република Германия (Преюдициално запитване — Член 99 от Процедурния правилник на Съда — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в Европейския съюз — Директива 2003/87/ЕО — Член 10а, параграф 5 — Метод за разпределение на квотите — Безплатно разпределяне на квоти — Метод на изчисление на единния коефициент за междусекторна корекция — Решение 2011/278/ЕС — Член 15, параграф 3 — Решение 2013/448/ЕС — Член 4 — Приложение II — Валидност)