Дело C-158/15: Решение на Съда (шести състав) от 9 юни 2016 г. (преюдициално запитване от Raad van State — Нидерландия) — Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ NV/Bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (Преюдициално запитване — Атмосферно замърсяване — Схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове — Директива 2003/87/EО — Понятие за инсталация — Включване на складова площадка за гориво — Регламент (ЕС) № 601/2012 — Понятие за гориво, изнесено от инсталацията)