Решение на Комисията от 7 юни 2000 година за признаване по принцип на съответствието на досиетата, предадени за подробен преглед с оглед възможното включване на EXP60707B (acetamiprid) в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета за пускане на пазара на продукти за растителна защита (нотифицирано под номер С(2000) 1562)$