Leukhardt TITJUR Заключение на генералния адвокат Jacobs представено на9 март 1989 г. # Karl Leukhardt срещу Hauptzollamt Reutlingen. # Искане за преюдициално заключение: Finanzgericht Baden-Württemberg - Германия. # Земеделие - Обща търговска политика. # Дело 113/88.