Регламент (ЕО) № 468/94 на Комисията от 2 март 1994 година за изменение на прилoжение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху земеделските продукти и храни$