2000/660/EG: Kommissionens beslut av den 13 oktober 2000 om ändring av beslut 94/323/EG om särskilda villkor för import av fiskeriprodukter med ursprung i Singapore [delgivet med nr K(2000) 3000] (Text av betydelse för EES)