Решение на Комисията от 18 декември 1996 година за изменение на Решения 93/196/ЕИО и 93/197/ЕИО за вноса на еднокопитни животни от Исландия (текст от значение за ЕИП)$