PROPCELEX Директива на Комисията от 20 декември 1983 година за изменение на Директиви 71/393/ЕИО, 72/199/ЕИО и 78/633/ЕИО относно установяване на общностни методи за анализ за целите на официалния контрол на храните за животни