PROPCELEX Решение на Комисията от 11 януари 2002 година относно специалните условия на внос на рибни продукти с произход от Република Турция (нотифицирано под номер С(2002) 14/4)Текст от значение за ЕИП.