2004/915/EG: Beschikking van de Commissie van 27 december 2004 tot wijziging van Beschikking 2001/497/EG betreffende de invoering van alternatieve modelcontractbepalingen voor de doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 5271)Voor de EER relevante tekst