PROPCELEX Директива 2003/70/ЕО на Комисията от 17 юли 2003 година за изменение на Директива 91/414/ЕИО на Съвета относно включването на мекопроп, мекопроп-П и пропиконазол като активни веществаТекст от значение за ЕИП.