Hoogovens Groep/Комисия Заключение на генералния адвокат Lenz представено на28 април 1989 г. # Hoogovens Groep BV срещу Комисия на Европейските общности. # ЕОВС. # Дело 219/87. TITJUR