ΓΔ Δράσης για το Κλίμα (CLIMA) — Προκήρυξη κενής θέσης κύριου συμβούλου (βαθμός AD 14) (άρθρο 29 παράγραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης) — COM/2011/10308