2013/677/EU: Rådets genomförandebeslut av den 15 november 2013 om bemyndigande för Luxemburg att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel 285 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt