2013/677/UE: Decyzja wykonawcza Rady z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia Luksemburga do wprowadzenia szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 285 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej