2013/677/ES: Padomes Īstenošanas lēmums ( 2013. gada 15. novembris ), ar ko Luksemburgai atļauj piemērot īpašu pasākumu, atkāpjoties no 285. panta Direktīvā 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu