Sklep Skupnega odbora EGP št. 65/2000 z dne 2. avgusta 2000 o spremembi Priloge VI (Socialna varnost) k Sporazumu EGP