Становище на Европейската централна банка от 8 ноември 2017 година относно измененията в рамката на Съюза за капиталовите изисквания на кредитните институции и инвестиционните посредници (CON/2017/46)