TITJUR Решение на Съда (шести състав) от 16 януари 2003 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Свободно движение на стоки - Директива 73/241/ЕИО. # Дело C-14/00. Комисия/Италия