Определение на Съда (трети състав) от 13 септември 2001 г. # Комитет по персонала на Европейската централна банка, Johannes Priesemann, Marc van de Velde и Maria Concetta Cerafogli срещу Европейска централна банка. # Жалба - недопустимост. # Дело C-467/00 P. Comité du personnel de la BCE и др./ЕЦБ TITJUR