Решение на Комисията от 03/06/2016 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.8022 - KKR / AIRBUS DEFENCE ELECTRONICS) съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)