Решение на Комисията от 24 юни 1996 година относно процедурата за удостоверяване на съответствието на строителни продукти съгласно член 20, параграф 2 от Директива 89/106/ЕИО на Съвета във връзка със санитарните принадлежности (текст от значение за ЕИП) (96/578/ЕО)