Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/182 на Комисията от 11 февруари 2016 година за подновяване на одобрението на активното вещество пирафлуфен-етил като кандидат за замяна в съответствие с Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за изменение на приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 на Комисията (Текст от значение за ЕИП)