PROPCELEX Решение на Съвета от 23 октомври 2000 година за изменение на Решение 2000/265/ЕО за създаване на финансов регламент, уреждащ бюджетните аспекти на управлението от страна на заместник генералния секретар на Съвета на договорите, сключени от него в качеството му на представител на някои държави-членки, във връзка с изграждането и функционирането на комуникационната инфраструктура за Шенгенското пространство „Сиснет“