Schumacher TITJUR Решение на Съда (трети състав) от 7 март 1989 г. # Heinz Schumacher срещу Hauptzollamt Frankfurt am Main-Ost. # Искане за преюдициално заключение: Hessisches Finanzgericht - Германия. # Дело 215/87.