Покана за представяне на предложения EACEA/05/2016 в рамките на програма „Еразъм+“ — Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката — Социално приобщаване чрез образование, обучение и младеж