Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на20 март 1986 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Свободно предоставяне на услуги. # Дело 205/84. Комисия/Германия TITJUR