/* */

Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 25 февруари 2016 г.