Регламент (EО) № 1452/2003 на Комисията от 14 август 2003 година за запазване на дерогацията, предвидена в член 6, параграф 3, буква a) от Регламент (ЕИО) № 2092/ 91 на Съвета по отношение на някои видове зеленчуков посевен и посадъчен материал и относно определяне на процедурни правила и критерии, приложими към тази дерогация PROPCELEX