Заключение на генералния адвокат Mancini представено на15 май 1986 г. # Комисия на Европейските общности срещу Федерална република Германия. # Вино. # Дело 48/85. TITJUR Комисия/Германия