Решение на Комисията от 7 септември 2000 година за изменение на Решение 92/452/ЕИО относно съставяне на списъци на екипите за събиране на ембриони и екипи за производство на ембриони, одобрени в трети страни за износ на ембриони от едър рогат добитък за Общността (нотифицирано под номер C(2000) 2497)Текст от значение за ЕИП.$