2010/323/ЕС: Решение на Комисията от 10 юни 2010 година за предоставяне на дерогация във връзка с изпълнението на Регламент (ЕО) № 1165/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката за селскостопанските животни и месото по отношение на България и Германия (нотифицирано под номер C(2010) 3617)