Комисия/Италия Решение на Съда (пети състав) от 29 ноември 2001 г. # Комисия на Европейските общности срещу Италианска република. # Неизпълнение на задължения от държава-членка - Директива 78/687/ЕИО. # Дело C-202/99. TITJUR