Становище на Европейския комитет на регионите — „Туризъм, съобразен с нуждите на възрастните хора“