Директива 2000/15/EО на Европейския парламент и на Съвета от 10 април 2000 година за изменение на Директива 64/432/EИО на Съвета относно проблеми, свързани със здравето на животните, които засягат търговията в Общността с говеда и свине PROPCELEX