Заключение на генералния адвокат Léger представено на5 март 1998 г.