Решение на Комисията от 31 май 2006 година за определяне на референтна лаборатория на Общността за проследяване на болестта шап (нотифицирано под номер C (2006) 2069)Текст от значение за ЕИП.$