Paziņojums to personu un vienību ievērībai, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2014/145/KĀDP, ko groza ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2016/1671, un Padomes Regulā (ES) Nr. 269/2014, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) 2016/1661, par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība