Pranešimas asmenims ir subjektams, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, nustatytos Tarybos sprendime 2014/145/BUSP su pakeitimais, padarytais Tarybos sprendimu (BUSP) 2016/1671, ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 269/2014, kuris įgyvendinamas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1661, dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų atsižvelgiant į veiksmus, kuriais kenkiama Ukrainos teritoriniam vientisumui, suverenitetui ir nepriklausomybei arba į juos kėsinamasi