Ανακοίνωση προς τα πρόσωπα και τις οντότητες που υπόκεινται στα περιοριστικά μέτρα της απόφασης 2014/145/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, όπως τροποποιείται με την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/1671 του Συμβουλίου, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 269/2014 του Συμβουλίου, όπως εφαρμόζεται με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2016/1661 του Συμβουλίου, σχετικά με περιοριστικά μέτρα για ενέργειες που υπονομεύουν ή απειλούν την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ουκρανίας