Vec T-308/18: Rozsudok Všeobecného súdu zo 4. septembra 2019 – Hamas/Rada („Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika – Obmedzujúce opatrenia prijaté proti osobám, skupinám a subjektom v rámci boja proti terorizmu – Zmrazenie finančných prostriedkov – Možnosť kvalifikácie orgánu tretieho štátu ako príslušného orgánu v zmysle spoločnej pozície 2001/931/SZBP – Skutkový základ rozhodnutí o zmrazení finančných prostriedkov – Povinnosť odôvodnenia – Nesprávne posúdenie – Zásada nezasahovania – Právo na obhajobu – Právo na účinnú súdnu ochranu – Overovanie aktov Rady“)