Komisijas Regula (EEK) Nr. 1843/89 (1989. gada 26. jūnijs), ar kuru groza Regulu (EEK) Nr. 2290/83, ar ko paredz īstenošanas noteikumus 50. līdz 59., 63.a un 63.b pantam Padomes Regulā (EEK) Nr. 918/83, ar ko izveido Kopienas muitas nodokļa atbrīvojumu sistēmu