Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1077 на Комисията от 1 юли 2016 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на силиций с произход от Китайската народна република след провеждане на преразглеждане с оглед на изтичане на срока на действие на мерките съгласно член 11, параграф 2 и частично междинно преразглеждане съгласно член 11, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета$