Дело T-527/14: Решение на Общия съд от 13 юли 2017 г. — Rosenich/EUIPO (Вътрешен пазар — Решение на EUIPO за отхвърляне на искане за вписване в списъка на професионалните представители — Условие за наличието на място на стопанска дейност в Съюза — Член 93, параграф 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Свободно предоставяне на услуги — Член 36 от Споразумението за ЕИП — Съответстващо тълкуване)