Provedbena odluka Komisije (EU) 2016/1049 оd 27. lipnja 2016. o utvrđivanju financijskog doprinosa Unije za izdatke nastale u Cipru u 2013. za financiranje hitnih mjera suzbijanja newcastleske bolesti (priopćeno pod brojem dokumenta C(2016) 3857)$