Регламент за изпълнение (ЕС) 2018/1002 на Комисията от 16 юли 2018 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1153 с цел изясняване и опростяване на корелационната процедура и адаптирането ѝ към промените в Регламент (ЕС) 2017/1151 (Текст от значение за ЕИП.)