Decyzja delegowana Komisji (UE) 2016/790 z dnia 13 stycznia 2016 r. zmieniająca załącznik V do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz do nazw szkoleń (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 1) (Tekst mający znaczenie dla EOG) C/2016/0001