Дело C-396/14: Решение на Съда (голям състав) от 24 май 2016 г. (преюдициално запитване от Klagenævnet for Udbud — Дания) — MT Højgaard A/S, Züblin A/S/Banedanmark (Преюдициално запитване — Член 267 ДФЕС — Компетентност на Съда — Качеството „юрисдикция“ на запитващия орган — Обществена поръчка в областта на железопътната инфраструктура — Процедура на договаряне — Директива 2004/17/ЕО — Член 10 — Член 51, параграф 3 — Принцип на равно третиране на оферентите — Обединение на две дружества, допуснато като оферент — Оферта, подадена от едното от двете дружества от свое собствено име, след като срещу другото дружество е открито производство по несъстоятелност — Дружество, за което се приема, че може да бъде допуснато като самостоятелен оферент — Възлагане на обществената поръчка на това дружество)